KVKK Aydınlatma Metni

Şirket veri sorumlusu sıfatı ile, kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Kişisel verileriniz ŞIRKET tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan temel ilkelere ve kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu amaçla, verilerin korunması için her türlü önlemi alan ve azami hassasiyet gösteren bir şirket olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz. Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz Kişisel verileriniz tarafımızca aşağıdaki ilkeler ışığında işlenmektedir:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
1.Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, Topluluk Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz sunduğu hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Müşterilere ait kişisel veriler, ŞIRKET tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ŞIRKET tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ŞIRKET ’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, ŞIRKET ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile ŞIRKET’ in sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. İşbu başlık altında, ŞIRKET tarafından sunulan hizmetler kapsamında işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu bilgilendirmede arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “Kişisel Veri” ve “Özel Nitelikli Kişisel Veri” ifadeleri aşağıda yer alan bilgileri içermektedir:
 • Kimlik bilgileri (ad soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, TC Kimlik no gibi),
 • İletişim bilgileri (adres, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon numarası gibi), lokasyon bilgileri (bulunduğu yerin konum bilgileri) gibi,
 • Müşteri hizmetleri kayıtları, fatura, bilgiler, , sipariş bilgisi gibi,
 • Pazarlama bilgileri , anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler gibi)
 • Çerez bilgileri (Site içerisindeki davranışları, konumu, tarayıcı bilgisi, işletim sistemi bilgisi, site ziyaret süreleri, alışkanlıkları, ilgi alanları, gibi
 • Hukuki bilgiler, satışla ilgili diğer sözleşmeler, uyuşmazlık durumunda adli makamlar aracılığıyla yapılan işlemlere ait kişisel bilgiler gibi)
 • Öneri ve Şikayetler yazılı ya da sözlü olarak yapılan şikayetlerin kayıt altına alınmasıyla birlikte, öneri ve şikayetin değerlendirilme sürecinde kullanılan bilgiler
 • işlemek için (örn. ad-soyadı, e-posta adresi, doğum tarihi, teslimat adresi, fatura adresi gibi)
 • Teslimat durumunu bildirmek amaçlı kısa mesaj bildirileri göndermek için (örn. cep telefon numarası gibi)
 • Haber bültenleri, kampanyalar, etkinlikler, anket ve kataloglar gibi pazarlama içerikleri göndermek için (örn e-posta adresi, ad-soyadı ve posta adresi gibi)
 • Satın alınan ürünlerin teslimatını sağlamak ve olası sorunları iletmek için (örn. telefon numarası, adres gibi)
 • Sorulara cevap vermek ve yeni veya güncellenmiş hizmetler hakkında bilgilendirmek, ürünler, servisler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek için (örn. e-posta adresi, cep telefonu numarası) şeklindeki kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmektedir
2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; ŞIRKET ile tarafınız arasında kurulan sözleşmenin uygulanması ve sözleşme ilişkisi kapsamında yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinin temini, müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve ŞIRKET ‘in müşterilerine karşı taahhütlerini karşılamak amaçlarıyla gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, tedarikçilerimize, bağlı ortaklıklarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişilere, hizmet aldığımız kargo şirketleri, çalıştığımız bankalar, altyapı firması, gibi 3. şahıs ya da tüzel kişiler ile paylaşılmaktadır. Ancak; verileriniz her halükarda ŞIRKET tarafından korunmakta ve verilerinizin paylaşıldığı tüm firmaların da aynı önem ve gizlilik seviyesinde hareket etmesi sağlanmaktadır. Bunların dışında, bilgileriniz herhangi bir şekilde 3. şahıs ya da tüzel kişilerle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de kâr amacı güdülerek satılmamaktadır.
3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
4. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’ nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
KVKK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVKK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman info@lrtaltyapi.com adresine e-posta yoluyla veya bizzat Güzel Tepe Mahallesi, Ahmet Mithat Efendi Sk. 58/6, 06690 Çankaya/Ankara adresine başvurmak suretiyle bildirebilirsiniz. 6.Aydınlatma Metni Değişiklikleri Sitemiz, teknolojik ve hukuki gelişmelere bağlı olarak değişim ve gelişim göstermekte olduğundan işbu Aydınlatma Metni de bu doğrultuda zaman zaman güncellenecek olup Aydınlatma Metni’ nin güncel hali https://lrtaltyapi.com adresinde yayımlanarak sizlerin erişimine her daim hazır bulundurulacaktır.